Nowinki w rozporządzeniach prawnych i podatkowych

Wynajem namiotów weselnych! Czy odbywa się to w podobny sposób do imprez masowych?

Wynajem namiotów weselnych! Co warto powiedzieć o imprezach masowych?


Imprezy masowe od zawsze cieszyły się dużą popularnością. Na przestrzeni kilku lat organizatorzy imprez masowych zaobserwowali, że prawidłowo dopasowana logistyka znacznie wpływa na poprawę bezpieczeństwa, koszty przygotowania oraz przebiegu imprezy masowej, a także skraca czas reakcji na pojawiające się ewentualne zagrożenia. Każda impreza masowa jest dużym przedsięwzięciem organizacyjnym. Bezpieczeństwo uczestników jest podstawą sukcesu każdej imprezy, jeżeli chodzi o wynajem namiotów weselnych http://www.wynajem-namiotow.com.pl/baldachim-slubny/. Bezpieczeństwo imprezy masowej to spełnianie przez jej organizatorów wymogów z zakresu bezpieczeństwa osób, które są obecne na imprezie, czasu jej trwania, ochrony porządku publicznego, zabezpieczenia pod względem medycznym, również stanu technicznego obiektów wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, a w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi. Dla zagwarantowania maksymalnego bezpieczeństwa uczestników imprezy masowej, organizatorzy zawsze współpracują z lokalnymi służbami medycznymi. Podkreślić trzeba, że istotą sukcesu logistycznego zabezpieczenia imprezy masowej, jest odpowiednia koordynacja zasobów medycznych, przeszkolony i doświadczonych w prowadzeniu zabezpieczania medycznego imprez masowych personel, sprzęt medyczny, a także sprawna łączność, jeżeli chodzi o wynajem namiotów weselnych.


Każdy klub musi wskazać kierownika ds. bezpieczeństwa, aby był zapoznany ze zwyczajami i zachowaniem kibiców, był w stanie stworzyć, przy współpracy z Policją, akta znanych osób, które sprawiają kłopoty oraz używał ich we współpracy ze swoimi odpowiednikami w innych klubach, z firmami przewozowymi, stowarzyszeniami kibiców, służbami policyjnymi. Kierownik ds. bezpieczeństwa musi posiadać doświadczenie w sprawach związanych z kontrolowaniem tłumu, z bezpieczeństwem na obiektach piłkarskich, biletami oraz organizacją meczu. Stosunki ze stowarzyszeniami kibiców i wyznaczenie SLO, w związku z czym zaleca się klubom rozwijanie oraz utrzymywanie dobrych stosunków z oficjalnymi i zarejestrowanymi stowarzyszeniami kibiców przez: zachęcanie ich do poszerzania i utrzymywania bliskiej współpracy z klubami, zachęcanie ich do wytyczania stewardów spośród ich członków, aby pomagali przy informowaniu kibiców na meczach oraz towarzyszyli kibicom jeżdżącym na mecze wyjazdowe, informowanie o ich istnieniu, jako oficjalnych przedstawicielstwie kibiców, traktowanie ich preferencyjnie przy rozdzielaniu biletów, organizowanie wycieczek po stadionie, spotkań z piłkarzami oraz władzami klubowymi, a także do innych podobnych wydarzeń, oferowanie pomocy przy organizowaniu wyjazdów na mecze, angażując w to wyznaczoną osobę do kontaktowania się w sytuacjach awaryjnych Warto o tym pamiętać decydując się na wynajem namiotów weselnych.


Kluby wykonują zadania wskazane w ust. 1, zwłaszcza przez Klubowych Koordynatorów ds. Współpracy z Kibicami (SLO). Kluby muszą wymagać od stowarzyszeń kibiców, aby kładły one szczególny nacisk na standardy dobrego zachowania swoich członków, oraz by eliminowały członkostwo osób, które są zaangażowane w jakiekolwiek formy chuligaństwa, czy też antyspołeczne zachowania. Kluby muszą nalegać, aby stowarzyszenia kibiców podejmowały skuteczne próby, aby zapewnić nie zabieranie i nie spożywanie przez kibiców alkoholu, podczas zorganizowanych wyjazdów na mecze, oraz nie zabierania i nie używania przez kibiców przedmiotów niebezpiecznych. W wielu sytuacjach korzystają oni również z takiego rozwiązania jakim jest wynajem namiotów weselnych. Przed meczem organizator musi skontaktować się ze wszystkimi służbami publicznymi, które zapewniają bezpieczeństwo, żeby upewnić się, że wszystkie środki bezpieczeństwa, jakie są zawarte w przepisach prawa powszechnego oraz w Regulaminie zostaną zastosowane. Organizator meczu, a także kluby muszą uczynić wszystko, co w ich mocy, aby: umożliwić wszystkim, zwłaszcza Policji, przeprowadzenie skutecznej wymiany informacji, oraz zapobiec wyjazdowi na mecz znanym i potencjalnym osobom, które sprawiają kłopoty, przy współpracy z Policją i stowarzyszeniami kibiców. 

Zainteresowane kluby/organizatorzy muszą współpracować, jeżeli chodzi o wynajem namiotów weselnych.


Organizator meczu musi znać: dowódcę operacji Policji oraz kierownika ds. bezpieczeństwa, którzy są odpowiedzialni za zagwarantowanie bezpieczeństwa na meczu, wszystkie inne osoby, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby medyczne oraz straż pożarną, oficjalnych przedstawicieli klubów, którzy mogą udzielić wszystkich niezbędnych informacji związanych z organizacją meczu. Przy współpracy ze służbami publicznymi, organizator meczu jest zobowiązany zapewnić wystarczającą liczbę funkcjonariuszy Policji oraz stewardów, w celu zapobiegnięcia możliwych wybuchów przemocy lub nieporządku publicznego, a także aby zapewnić bezpieczeństwo publiczności i uczestnikom meczu na stadionie w obrębie ogrodzenia stadionu. Organizator meczu musi zorganizować grupę szybkiego reagowania, w skład której wchodzą: przedstawiciel działający z upoważnienia organizatora meczu (kierownik ds. bezpieczeństwa), przedstawiciel każdej służby publicznej jaka bierze udział w zabezpieczeniu, służb stewardów, właściciela stadionu, uczestniczących drużyn, delegat meczowy PZPN. Organizator meczu musi przygotować miejsce na stadionie, w którym grupa szybkiego reagowania spotka się w przypadku wystąpienia poważnego zagrożenia. Nie zapominajmy o tym stawiając jednak na wynajem namiotów weselnych.


Członkowie grupy szybkiego reagowania muszą mieć ustalony krótki, zakodowany sygnał, który będzie nadany przez system nagłaśniający, aby zebrać ich w ustalonym miejscu. Sygnał ustala delegat meczowy, podczas spotkania organizacyjnego w dniu meczu (SPO). Organizator meczu musi zagwarantować swobodną komunikację, pomiędzy członkami grupy szybkiego reagowania, przez radiotelefony bądź inne środki łączności. W sprawach dotyczących grupy szybkiego reagowania nieomówionych w regulaminie, zastosowanie mają inne przepisy PZPN, w szczególności Wytyczne dla Delegatów Meczowych PZPN, a także przepisy, które dotyczą spotkania organizacyjnego w dniu meczu (SPO). Podczas meczu, na którym kibice mają być rozdzieleni, plan rozdzielenia musi być ustalony przez organizatora meczu w połączeniu z dowódcą operacji Policji i kierownikiem ds. bezpieczeństwa, gdzie zarządzający decydują się na wynajem namiotów weselnych. Jeśli jest to konieczne, to strategia ta powinna zawierać również rozdzielenie miejsc parkingowych dla grup kibiców. Wszystkie ustalenia dotyczące przedmiotowej strategii muszą być potwierdzone podczas spotkania organizacyjnego w dniu meczu. Strategia rozejścia się publiczności, rozproszenia tłumu po meczu musi również zostać omówiona na spotkaniu organizacyjnym w dniu meczu. Organizator meczu musi zagwarantować, że na stadionie przeprowadzona została inspekcja przez odpowiednie służby publiczne, a w przypadku organizacji imprezy masowej, zostało wydane zezwolenie na przeprowadzenie takiej imprezy. Zgoda na realizację imprezy masowej musi być wydana zgodnie z właściwymi przepisami prawa powszechnego.


Impreza masowa musi być odpowiednio zabezpieczona. Zgodnie z ustawą pod pojęciem zabezpieczenia imprezy kryje się ogół dostosowanych przedsięwzięć podejmowanych przez organizatora imprezy, wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę, wojewodę, policję, Państwową Straż Pożarną oraz inne jednostki organizacyjne ochrony przeciwpożarowej, służbę zdrowia, a w momencie potrzeby przez inne właściwe służby oraz organy. Pożary są jedną z najdotkliwszych i najgroźniejszych klęsk żywiołowych, niszczą bezpośrednie mienie, oraz często zagrażają życiu oraz zdrowiu ludzi, powodują również duże straty materialne. Pożar jest to przypadek niekontrolowanego procesu spalania materiałów palnych. Mówiąc inaczej jest to proces utleniania się materiałów palnych, czyli łączenia się materiałów palnych z tlenem. Utlenianie jest zjawiskiem powszechnym w przyrodzie. Polega ono na egzotermicznej reakcji materiału z tlenem. Szybkość utleniania rośnie wraz ze wzrostem temperatury w aspekcie wynajem namiotów weselnych.


Przy powstawianiu pożaru bądź jego zagrożeniu, trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na ewakuację personelu i pozostałych osób, które znajdują się na terenie obiektu, w prawidłowy sposób, zgody z zasadami oraz normami określonymi w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Taki dokument koniecznie musi się znajdować w każdym obiekcie. W obiektach takiej kubatury i na terenach do niego przyległych zabronione jest wykonywanie czynności, mogących spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudniać przeprowadzenie ewakuacji i działań ratowniczo - gaśniczych. Miejmy to na uwadze stawiając na wynajem namiotów weselnych.


Trzeba szczególnie przestrzegać żelaznych zasad: przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń oraz instalacji, których powierzchnie mogą się nagrzewać do temperatury przekraczającej 100 stopni C. Linii kablowych o napięciu powyżej 1kV, przewodów uziemiających, a także przewodów odprowadzających instalacji odgromowej, użytkowanie urządzeń elektrycznych, grzewczych znajdujących się bezpośrednio na podłożu palnym, instalowanie opraw oświetleniowych, a także osprzętu instalacji elektrycznych jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtykowe bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem, składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej, służącej do ewakuacji, ustawianie na klatkach schodowych przedmiotów utrudniających ewakuację, zmykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób nie pozwalających na ich natychmiastowe otwarcie, uniemożliwianie bądź utrudnianie dostępu do wyłączników oraz tablic rozdzielczych, głównych zaworów gazu, wyjść ewakuacyjnych, podręcznego sprzętu gaśniczego, jeżeli chodzi o wynajem namiotów weselnych


Dodatkowo na każdym obiekcie pracuje personel, który obsługuje potencjalnych klientów (konsumentów), dlatego są też tzw. zarządcy, użytkownicy obiektów, znajdujących się wewnątrz takich dużych kompleksów. Te osoby także są zobowiązane do pewnych zadań i określonych zachowań, których muszą ściśle przestrzegać, te czynności to: umieszczanie w miejscach widocznych wykazu telefonów alarmowych, a także instrukcji postępowania na wypadek pożaru, oznakowanie zgodnie z przyjętymi polskimi normami: dróg ewakuacji tak aby zapewnić dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji, miejsc umieszczonych urządzeń przeciwpożarowych, lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników prądu, głównych zaworów gazu, a także materiałów pożarowo niebezpiecznych.

Zobacz również: