Nowinki w rozporządzeniach prawnych i podatkowych

Ubezpieczenie wyjazdowe w aspekcie innych ubezpieczeń

Ubezpieczenie wyjazdowe, czyli o jakich ubezpieczeniach warto jeszcze powiedzieć.


Objęcie dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym oraz rentowymi następuje od dnia wskazanego we wniosku o objecie tymi ubezpieczeniami, jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym omawiany wniosek został zgłoszony. Dobrym rozwiązaniem stają się także ubezpieczenia wyjazdowe. Oznacza to, iż data od której dana osoba jest obejmowana ubezpieczeniami nie powinna być wcześniejsza niż data złożenia tegoż wniosku. W przypadku przesłania wniosku pocztą, datą wpływu jest data stempla pocztowego. Osoby podlegające dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu oraz rentowym, same zgłaszają się do jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoby te, są zarówno płatnikami oraz ubezpieczonymi składają zgłoszenie osoby ubezpieczonej na tak zwanym druku ZUS ZUA. 


Tak jak w przypadku każdej ceny za towar, rolą składki jest przyniesienie ubezpieczycielowi przychodu pokrywającego koszty wytworzenia usługi i dającego zysk. Z tego punktu widzenia składka ubezpieczeniowa jest ceną za usługę ubezpieczeniową. Składka w ubezpieczeniu społecznym jest świadczeniem pieniężnym o charakterze przymusowym, celowym, odpłatnym i bezzwrotnym. Przymusowość oznacza, że należności z tytułu składek mogą być dochodzone w trybie właściwym do osiągania opłat publicznych i podatków. Składka za ubezpieczenie, jeżeli płacona jest jednorazowo, lub pierwsza płatność ratalna, jeżeli składka płacona jest przez pewien okres lub cały okres ubezpieczenia, na przykład miesięcznie, kwartalnie, rocznie powinna być zapłacona jednocześnie lub przed doręczeniem polisy. W aspekcie wspomnianych ubezpieczeń wyjazdowych zalicza się kolejno: ubezpieczenie wyjazdowe https://colonnade.pl/dla-ciebie/ubezpieczenia-turystyczne/wyjazdy-zagraniczne nfz, ubezpieczenie wyjazdowe warta czy ubezpieczenie wyjazdowe wrocław.


Zasada, że podstawę wymiaru składki stanowi faktyczny przychód ubezpieczonego, nie zawsze jednak może być zastosowana. Bywa, że przychód nie jest możliwy do udokumentowania. W takich sytuacjach ustawodawca pozwala, aby ubezpieczony sam oznaczył (zadeklarował), jaki przychód osiąga albo od jakiego chce płacić składkę. Składka za ubezpieczenie jest określona w taryfie, która zazwyczaj, zwłaszcza w ubezpieczeniach jednostkowych, uwzględnia rodzaj i okres ubezpieczenia, wysokość sumy ubezpieczenia dla ryzyka podstawowego i ewentualnie ryzyk dodatkowych, wiek i płeć ubezpieczonego oraz stan jego zdrowia. Składki pobrane w ciągu roku kalendarzowego od podstawy wyższej niż kwota równa trzydziestokrotnemu przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu prognozowanemu na dany rok kalendarzowy są składkami niezależnie opłaconymi. Nie można bowiem na własne życzenie opłacić składki wyższej niż ustalona. Składka na ubezpieczenie społeczne może być różnie ujęta. Jednak warto jest postawić na ubezpieczenie wyjazdowe. Może być to składka łączna na wszystkie rodzaje ubezpieczenia albo składka odrębnie ustalona dla poszczególnych ryzyk. Każda z nich może być płacona tylko przez pracodawcę, tylko przez ubezpieczonego albo wspólnie przez oba te podmioty.


Zobacz również: