Nowinki w rozporządzeniach prawnych i podatkowych

Strategia marketingowa a aparat na zęby i cena

Aparat na zęby cena to aspekt, który ściśle wynika z strategii marketingowej


Pierwszym krokiem w tymże procesie formułowania samej strategii jest zatem wyznaczenie celów oraz zadań marketingowych. To właśnie ich wybór jednoznacznie determinuje swoiste możliwości dalszego formułowania licznych strategii, bowiem cele narzucają charakter planowanych działań oraz tym samym charakter kompletnej strategii. Wskazuje się jednak, iż inna będzie musiała być strategia marketingowa, jeżeli celem jest swoiste zwiększenie udziału w rynku, a co za tym idzie inna, jeśli celem jest jego pewna obrona. W pierwszym oto przypadku będziemy jednak poszukiwać takich możliwości, a więc wzrostu sprzedaży, aby znalazło to odzwierciedlenie w tymże wzroście udziału w tymże rynku ukierunkowanym na aparat na zęby cena http://dobryortodontawarszawa.pl/


Wybór celów i strategii marketingowej jest najważniejszym etapem w strategicznym planowaniu marketingowym. Zatem całe dotychczasowe postępowanie pod względem analitycznym przeprowadzane było na użytek właśnie etapu, a podjęte również decyzje determinują kolejne działania marketingowe. Wykonanie określonej czynności związanych z formułowaniem celów oraz wyborem strategii marketingowej należy do kompetencji kierowników działów marketingowych bądź kierowników produktu czy grup produktów. Pomysłowość oraz innowacyjność podejmowanych decyzji mogą być również źródłem przyszłej przewagi konkurencyjnej bądź sukcesu rynkowego firmy. W związku z czym etap ten wyznacza kierunek dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Wskazuje się również, że świadomość dokąd się zmierza, jak i również ułatwia działania marketingowe bądź umożliwia ocenę skuteczności tych działań. Poza tym przyjęty cel strategiczny może stać się punktem odniesienia przy kontroli skuteczności działań marketingowych przedsiębiorstwa.


Decydując się na aparat na zęby cena powinniśmy mieć na uwadze, że dystrybucja przy użyciu kanałów bezpośrednich polega na dostarczeniu produktu/usługi do klienta bez udziału pośredników. Kanały pośrednie obejmują ogniwa pośredniczące w dostarczaniu produktów / usług do konsumentów. Natomiast w przypadku dystrybucji pośredniej producent ma znacznie bliższy kontakt z nabywcą finalnym i w związku z tym szerokie możliwości obserwacji klienta oraz dostosowywania się do jego potrzeb. Właściwe zaplanowanie i umiejętne przeprowadzenie działań promocyjnych może w istotnym stopniu zaważyć na powodzeniu całego przedsięwzięcia. Do klasycznej mieszanki promocyjnej należą: reklama, promocja sprzedaży, marketing bezpośredni, public relations czy personel sprzedaży. 


Do elastycznej polityki cenowej zmusza firmę również znaczenie rynku. Bowiem duże znaczenie rynku wynikające z jego wielkości, prestiżu, a także braku rynków alternatywnych, skłania firmę do stosowania zróżnicowanych instrumentów cenowych. Przyjęta strategia cenowa firmy powinna być w dużym stopniu uzależniona od wyników analizy konkurencji. Im silniejsza jest pozycja konkurencji, tym mniejsze są szanse na zaaprobowanie przez klientów wyższej niż u konkurentów ceny jednostkowej, jeżeli chodzi o aparat na zęby cena. Dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich działań promocyjnych i przekonaniu nabywców do swoich produktów / usług można zbliżyć się cenowo do swoich konkurentów. Przechodząc do dystrybucji należy rzec, że funkcją dystrybucji jest dostarczenie produktu, usługi w bezpośrednią bliskość klienta.


Oszacowanie potencjalnej wielkości rynku jest pierwszym acz niewystarczającym krokiem na drodze do zaplanowania przyszłych obrotów firmy lub przedsięwzięcia. Potencjalny rynek może być bowiem duży, ale nasycony wyrobami lub usługami oferowanymi przez konkurentów. Dysponując przybliżonymi danymi o wielkości rynku oraz liczbie i sile konkurencji, można dokonać przybliżonej prognozy sprzedaży. Powinna ona obejmować okres najbliższych trzech lat, z tym że sprzedaż w pierwszym roku musi być ujęta w skali miesięcznej, a w dwóch następnych latach może to być skala kwartalna. Jednak należy pamiętać o charakterystycznych dla wielu branż sezonowych wahaniach popytu. Prognozując sprzedaż należy uwzględnić ten czynnik.


Bieżąca kondycja oraz zakładane cele firmy mają istotny wpływ na politykę cenową. Najczęściej słaba kondycja firmy skłania ją do stosowania cenowych instrumentów pobudzania sprzedaży. Jedynie w określonych sytuacjach słaba kondycja może zachęcać do podnoszenia cen. Jeżeli celem firmy jest zdobycie rynku, najczęściej stosuje ceny niższe od średnich obowiązujących w branży. 

Zobacz również: