Nowinki w rozporządzeniach prawnych i podatkowych

Marketingowy aspekt owijek na butelki

Owijki potrzebują dobrego marketingu!


Marketing jest działalnością, która zmierza do osiągnięcia celów przedsiębiorstwa poprzez przewidywanie oraz zaspokajanie potrzeb i wymagań klientów. Istota marketingu sprowadza się do podporządkowania wszystkich działań w sferze produkcji i usług życzeniom finalnego odbiorcy, pobudzaniu i rozwijaniu jego potrzeb, integracji konsumenta z przedsiębiorstwem i budowaniu trwałych związków między nimi, oraz pobudzaniu innowacyjności stałych zmian w zakresie podaży i stymulowaniu popytu. Nowe podejście odrzuca zasadę więcej marketingu dla zwiększenia sprzedaży, zastępując nową więcej marketingu dla zadowolenia klienta ukierunkowanego na nabyte owijki http://www.atriapolska.pl/produkty/etykiety-na-butelki/ na butelki. To innowacyjność ciesząca się ogromnym zainteresowaniem.


Na podstawie przytoczonych definicji, można wyróżnić dwie wzajemnie powiązane interpretacje marketingu. Po pierwsze, jest on postrzegany jako pewna filozofia współczesnego biznesu czy sposobu istnienia przedsiębiorstwa, którego działalność musi być skierowana na zaspokojenie potrzeb nabywcy. Jeśli przedsiębiorstwo nie stworzy i nie dostarczy produktu pożądanego przez nabywcę, uczynią to konkurenci. Istotna staje się nie tylko znajomość przyczyn, pod wpływem których kształtują się potrzeby konsumpcyjne, wielkości i struktury popytu i podaży, ale także wiedza o motywach postępowania konsumenta jako narzędzia kreowania nowych rynków posiadających owijki. Kategorycznym imperatywem filozofii marketingu jest więc orientacja na potrzeby konsumenta.


Filozofia ta nie jest przejawem społecznego altruizmu, lecz wynikiem zbiorowego  doświadczenia rywalizujących na rynku przedsiębiorstw. Marketing służy maksymalizacji dochodów przedsiębiorcy. Przedsiębiorstwa nie istnieją po to, aby wytwarzać i sprzedawać towary, spełniać rolę rynkowych liderów, lub zdobywać nagrody z tytułu osiągnięć w eksporcie, projektowaniu czy znakomitej jakości produktu. W aspekcie owijek na butelki to marketing jest więc orientacją menedżerską, którą należy uważać za jedną z form rozwiązywania podstawowego problemu ekonomicznego, jakim jest uzyskanie maksymalnych korzyści przy wykorzystaniu ograniczonych zasobów. Marketingowe procedury to jednocześnie procesy stałego porównywania potrzeb konsumentów z zasobami, które przedsiębiorstwo może wygenerować w celu ich zaspokojenia. Nie znaczy to jednak, że każda potrzeba zostanie zaspokojona lub uznana za zasługującą na ekonomiczne zaangażowanie się przedsiębiorcy. Kryterium zawarcia transakcji jest bowiem zawsze jej opłacalność ukierunkowana na owijki.


Po drugie, terminu marketing używa się w znaczeniu instrumentalnym. W tym sensie marketing jest pojmowany jako zbiór metod oraz technik działania, które umożliwiają poznanie potrzeb i popytu konsumenta oraz jego szczegółowych preferencji. Metody te są również wykorzystywane do wykształcenia potrzeb wcześniej nie ujawnianych, skutecznego zachęcania do zakupów określonych dóbr i usług oraz ich sprzedaż we właściwym miejscu i czasie ku zadowoleniu klienta. Wszystkie związane z tym sposoby i narzędzia tworzą zintegrowany proces, który dzięki orientacji na potrzeby finalnego nabywcy zapewniają przedsiębiorcy efektywną i opłacalną działalność. 


Cele marketingowe powinny być w miarę możliwości wymierne, wtedy bowiem można z dużą dokładnością określić poziom ich realizacji. W przypadku operatorów turystycznych oraz firm hotelarskich najczęściej celem jest określona wielkość sprzedaży lub zysku, podczas gdy zarządy obszarów recepcji turystycznej oraz izby turystyki przyjmują za cel plasowanie produktu bądź rozwój nowego.

Zobacz również: