Nowinki w rozporządzeniach prawnych i podatkowych

Kredyt pod zastaw mieszkania a monitoring kredytowy

Monitoring kredytowy jest to system bieżącej, a zarazem systemowej weryfikacji zdolności kredytowej klienta oraz zabezpieczeń prawnych w toku funkcjonowania kredytu. Jak w tym aspekcie charakteryzuje się kredyt pod zastaw mieszkania?


Podstawowym celem monitoringu kredytowego jest systematyczne analizowanie poszczególnych umów kredytowych, a także struktury jakościowej portfela kredytowego na szczeblu oddziału oraz całego banku.


Omawiając kredyt pod zastaw mieszkania http://www.actum-finanse.pl/oferta/szczegoly/flagowa-pozyczka-actum miejmy na uwadze, że zadania banku w zakresie uruchomienia między innymi procedur monitoringu kredytowego wynikają z: regulacji wewnętrznych, przyjętych w danym banku; badania terminowości obsługi zadłużenia przez poszczególnych kredytobiorców; bieżącej oceny zdolności kredytowej według własnych kryteriów; badania stopnia koncentracji kredytów w oddziałach i w całym banku; badania i aktualizacji realnej wartości przyjętych zabezpieczeń; analizy w centrali okresowej zbiorczej sprawozdawczości kredytowej oddziałów. Kredyt pod zastaw mieszkania wynika z zewnętrznych regulacji ustawowych, związanych z normami dotyczącymi kształtowania się na poziomie całego banku: obligatoryjnych rezerw celowych na wierzytelności bankowe obciążone ryzykiem, współczynnika wypłacalności banku, poziomu zadłużenia większych kredytobiorców.


Kredyt pod zastaw mieszkania o liczne funkcje. Zalicza się do nich zabezpieczająca – sprowadzająca się do działań zapobiegawczych oraz eliminowania następstw aktywnego ryzyka kredytowego. Potencjalnym stratom zapobiega bowiem możliwie wczesne rozpoznanie przyczyn i istoty odchyleń w przebiegu procesu kredytowania. Służy ono zastosowaniu środków zapobiegawczych w ramach procedur mających skorygować owe niekorzystne odchylenia. Informacyjna – odnosząca się do monitoringu całego portfela kredytowego, umożliwia okresowe dostarczanie jednostkom zarządzającym portfelem informacji o: elementach składowych portfela; rozwoju działalności kredytowej w okresie porównawczym.


Tryb monitorowania kredytów powinien być dostosowany do typu i obszaru monitoringu oraz skali ryzyka kredytowego. Zazwyczaj wykorzystuje się dwa tryby monitoringu: automatyczny (rutynowy) polega na zastosowaniu technik komputerowych dla pozostałych klientów, to jest o mniejszym zaangażowaniu kredytowym, ograniczonym ryzyku kredytowym, rzetelnie wywiązujących się z umów kredytowych. Dotyczy 

on wszystkich podmiotów gospodarczych prowadzących pełną księgowość handlową. Na uwagę zasługuje zindywidualizowany dostosowany do klientów: pogarszającym się standingu finansowym; znacznym zaangażowaniu kredytowym; nie spłacających długu czy obciążonych dużym ryzykiem kredytowym.


Do celów monitoringu kredytowego program musi uwzględniać między innymi informacje dotyczące operacji na rachunku bieżącym: najniższych i najwyższych, przekroczeń debetowych w dniach; stanów na koniec okresu badań; obrotów wekslowych, czekowych oraz przeciętnych sald.


Przedstawiając kredyt pod zastaw mieszkania nie należy zapominać, że automatyczny system wczesnego ostrzegania ma następujące zalety: pogłębia znajomość klienta, także tego – w opinii banku – bezproblemowego; zapewnia bardzo dobry przegląd rozwoju gospodarki kredytobiorcy, prowadzenia jego finansów (przegląd operacji na kontach); kierownictwo banku ma przegląd decyzji kredytowych swoich inspektorów, co daje podstawy do jakościowej oceny ich pracy.


W odniesieniu do kredytu pod zastaw mieszkania nie należy zapominać, że tendencje w zakresie obrotów w relacji do przekroczeń sald debetowych stanowią podstawę weryfikacji ocen zdolności kredytowej oraz w przypadku pojawienia się błędnych symptomów stwarza sygnał do pogłębionego, zindywidualizowanego monitoringu klienta.


Usystematyzowanie i sformalizowanie procedury monitoringu kredytowego powinny umożliwić w miarę obiektywną i pełną ocenę obszarów ryzyka w zaangażowaniu kredytowym pojedynczego klienta oraz całego portfela kredytowego. Określenie zakresów odpowiedzialności i ich umiejscowienie organizacyjne, podział kompetencji monitoringowych między oddział a centralę. Wytyczenie zasad współdziałania zespołów monitoringu wewnątrz centrali oraz podziału zadań, a zarazem funkcji na różnych stanowiskach bankowych.

Zobacz również: