Nowinki w rozporządzeniach prawnych i podatkowych

Iniekcja pozioma a opracowanie prototypu

Iniekcja pozioma to opracowanie pewnego prototypu


Jego budowa pozwala na zweryfikowanie założeń technicznych i konstrukcyjnych oraz wyeliminowanie błędów i niedociągnięć produktu. Daje także możliwość wdrażania się proces przyszłej produkcji. W zależności od potrzeb wymagane jest wykonanie dwóch lub więcej egzemplarzy prototypów, a także niezbędnych zespołów w celu zapewnienia ciągłości i skrócenia okresu trwania badań oraz utrzymania powtarzalności wyników badań. Prototypy maszyn i urządzeń przed oddaniem do prób i badań powinny być odebrane protokolarnie przez kontrolę techniczną wykonawcy prototypu w obecności konstruktora kierującego całokształtem prac konstrukcyjnych, zgodnie z warunkami technicznymi dla prototypu. W całym okresie wykonywania i badań prototypów wymagane jest prowadzenie ewidencji wprowadzanych zmian - iniekcja pozioma http://budwod.eu/oferta/izolacje-cisnieniowe/ powinna być doskonale zaprojektowana.


Celem badań prototypów jest ocena spełnienia ustalonych wymagań techniczno-eksploatacyjnych. Badania te należy powtórzyć każdorazowo po wprowadzeniu w prototypie jakichkolwiek zmian mających wpływ na przyjęte parametry maszyny lub urządzenia. W badaniach oraz ocenie ich wyników powinni uczestniczyć przedstawiciele głównych zainteresowanych, a w przypadku uzasadnionej potrzeby specjaliści do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, również w przypadku iniekcji poziomej.

Na uwagę w takiej sytuacji zasługuje kolejno: pomyśle zakończenie badań nad prototypem i akceptacja kształtu produktu końcowego prowadzi do wykonania serii próbnej. Dokumentacja techniczna dla serii próbnej obejmuje: dokumentację konstrukcyjną opracowaną na podstawie przyjętego prototypu (prototypów), dokumentację technologiczną, w tym dokumentację ustalonego oprzyrządowania, zestawienie koniecznych przedsięwzięć w zakresie kooperacji i zaopatrzenia materiałowego, warunki techniczne dla serii próbnej, wstępną kartę katalogową czy program badań. 


W przypadku iniekcji poziomej należy mieć na uwadze, iż podobnie jak w przypadku prototypu seria próbna poddana zostaje badaniom. Podstawowym celem badań serii próbnej jest ocena przyjętej technologii wytwarzania maszyn lub urządzeń oraz potwierdzenie zgodności uzyskanych wyników z wynikami badań prototypu, z tym że: w razie konieczności wprowadzenia w serii próbnej zmian technologicznych i konstrukcyjnych, mających wpływ na przyjęte parametry maszyny lub urządzenia, badanie serii próbnej należy powtórzyć. Powszechnie wiadomo, iż ostateczne wyniki badań powinny być ujęte protokołem zawierającym:

ocenę przyjętej technologii, potwierdzenie zgodności uzyskanych parametrów z wynikami badań prototypu czy niekiedy nawet wnioski z badań.


Do protokołu należy dołączyć opracowane przez producenta wyniki analizy kosztów przewidywanej produkcji oraz wniosek o dopuszczenie do produkcji. Kolejną fazą jest przekształcenie prototypu w formę ostatecznego produktu. Wprowadzone zostają wszystkie zmiany i poprawki wynikłe z poprzednich etapów. Ostatecznym etapem tego procesu jest opracowanie dokumentacji technicznej oraz opis procedur wytwarzania. Dokumentacja techniczna dla produkcji przemysłowej obejmuje: dokumentację konstrukcyjną, dokumentację technologiczną, warunki techniczne, dokumentację techniczno-ruchową oraz katalog (wykaz) części zamiennych oraz kartę katalogową.


Iniekcja pozioma to jednocześnie fakt, iż dla produkcji jednostkowej i jednostkowej powtarzalnej należy stosować wybrane etapy i zakres dokumentacji odpowiednio do wymagań i charakteru podejmowanej produkcji . Natomiast maszyn i urządzeń o prostszej konstrukcji, modernizowanych lub zbliżonych do już opanowanych może być stosowana dokumentacja uproszczona, jak również mogą być pominięte niektóre etapy jej opracowania. W celu skrócenia cyklu przygotowania i uruchomienia produkcji nowych urządzeń  i maszyn o prostszej konstrukcji, modernizowanych lub zbliżonych do już opanowanych może być stosowana dokumentacja uproszczona, jak również mogą być pominięte niektóre etapy jej opracowania. Należy również tak planować poszczególne etapy prac aby wzajemnie się nakładały, zwracając szczególną uwagę na rozpoczynanie z wyprzedzeniem opracowań technologicznych oraz na zamawianie materiałów o mniejszej dostępności czy wydłużonym cyklu dostawy. 

Zobacz również: