Nowinki w rozporządzeniach prawnych i podatkowych

Ekrany projekcyjne doskonałym rozwiązaniem przedsiębiorców

Ekrany projekcyjne, to przedmioty pożądane przez współczesnych przedsiębiorców


Wykonanie transakcji elektronicznych wiąże się z koniecznością dokonania płatności elektronicznych. Zgodnie z ustawą z dnia 12 września 2002 roku o elektronicznych instrumentach płatniczych. Elektroniczny instrument płatniczy to każdy instrument płatniczy, w tym z dostępem do środków pieniężnych na odległość, umożliwiający posiadaczowi wykonywanie operacji przy użyciu informatycznych nośników danych lub elektroniczną identyfikację posiadacza niezbędną do dokonania operacji, w szczególności kartę płatniczą lub instrument pieniądza elektronicznego? Zgodnie z art. 2 ust. 10 ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych pieniądz elektroniczny to wartość pieniężna stanowiąca elektroniczny od powiernik znaków pieniężnych ukazywanych na ekrany projekcyjne https://abcprezentacji.pl/Ekrany-projekcyjne-k9/ , która spełnia łącznie następujące przesłanki: jest przechowywana elektronicznie, w tym magnetycznie, jest wydawana do dyspozycji na podstawie umowy w zamian za środki pieniężne o nominalnej wartości nie mniejszej niż ta wartość, jest przyjmowana jako środek płatniczy przez przedsiębiorców innych niż wydający ją do dyspozycji oraz jest wyrażona w jednostkach pieniężnych.


Ekrany projekcyjne możemy opłacić przy pomocy płatności elektronicznej. Najbardziej popularnymi metodami dokonywania płatności są: przelewy w ramach bankowości elektronicznej, to jest polecenie przelewu, polecenie zapłaty, wykorzystanie karty kredytowej, zapłata SMS- em Premium czy też skorzystanie z usług serwerów pośredniczących w dokonywaniu płatności. Polecenie przelewu polega na wydaniu bankowi dyspozycji obciążenia rachunku dłużnika określoną kwotą i przekazania tej kwoty na rachunek wierzyciela. Niektóre ustawy wymagają stosowania właśnie tej formy płatności. Przykładowo art. 61 § 1 i2 ustawy o ordynacji podatkowej wskazuje, iż zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu.


Dokonując zakupu ekranów projekcyjnych pamiętajmy, że należy zauważyć, że osoba składająca polecenie przelewu nie ma żadnego wpływu na określone wewnętrzne czynności bankowe, stąd ewentualne ryzyko w tym zakresie nie powinno jej obciążać. Nie sprawdzając czy podany przez klienta numer rachunku dotyczy wierzyciela oznaczonego w poleceniu przelewu, bank działa bez zachowania należytej staranności wymaganej od profesjonalisty, do którego jego kontrahent ma szczególne zaufanie. Zarówno bank zleceniodawcy, jak i bank beneficjenta zobowiązane są do realizacji polecenia przelewu zgodnie z jego treścią. W razie stwierdzenia niezgodności w treści polecenia przelewu bank nie powinien go realizować. Bank zleceniodawcy powinien zwrócić się do zleceniodawcy o dodatkowe wyjaśnienia i dopiero o ich uzyskaniu wykonać polecenie przelewu. 


W odniesieniu do ekrany projekcyjne warto mieć na uwadze, że funkcjonujące oraz świadczone przez nią usługi będą jeszcze prostsze, bardziej zrozumiałe dla innych czy szybsze dla obywateli. Istotnym celem jest oszczędzanie mieszkańcom więcej czasu, pieniędzy oraz ułatwienie kontaktów z rządem. Bardziej sprzyjające dobrobytowi obywateli te rządy znacznie ułatwiają dostęp do niektórych informacji w sprawach publicznych wiedząc, że lepiej poinformowani obywatele częściej będą współpracować na rzecz dobra wspólnego, a i samej administracji. W związku z czym oszczędzona będzie pokusa stronniczości czy prywaty. Te informacje dotyczące planów, działań w rezultacie powinny być łatwe do ich znalezienia i zrozumienia. Temu służy konsolidacja źródeł i wiadomości internetowych tak, by z jednego cyfrowego miejsca znaleźć można było bardzo potrzebne informacje. Te wiadomości zaś powinny być ujęte w sposób zrozumiały i co najważniejsze być aktualne. Bowiem dzięki tak łatwemu dostępowi do lokalnych źródeł internetowych obywatele, powinni także łatwo dowiadywać się o swoich prawach oraz obowiązkach, a także o statusie załatwianych przez siebie spraw na przykład w sytuacji oczekiwania na paszport, przez określony termin przeprowadzenia przepisanej owej procedury medycznej do stanu konta owych wykroczeń drogowych. W kraju jakim jest Polska, zaobserwowano wiele pozytywnych zmian, dotyczących rozszerzenia zakresu elektronicznej obsługi obywateli. Dzięki rozwojowi wykonać można więcej, szybciej oraz skuteczniej. 

Zobacz również: