Nowinki w rozporządzeniach prawnych i podatkowych

Dach odwrócony a niezbędna praca maszyny

Dach odwrócony to liczne prace na placach budowy


W miarę upływu eksploatacji obiektu mechanicznego następuje wyczerpywanie potencjału eksploatacyjnego w wyniku: zużycia technicznego, czyli mechanicznego; zużycia zewnętrznego, nazywane także ekonomiczne oraz zużycia funkcjonalnego – moralnego. 


Przedstawiając dach odwrócony http://gcl.com.pl/zinco-zielone-dachy/produkty/drenaze/ należy ukazać, że przez zużycie techniczne rozumie się trwałe, niepożądane zmiany fizyko-chemiczne, jakie zachodzą w czasie eksploatacji, w wyniku którego okres zdolności do spełnienia przez dana maszynę określonych funkcji użytkowych stopniowo się zmniejsza.  

Przez zużycie funkcjonalne, często rozumie się powstanie trwałych, niepożądanych zmiany możliwych rozwiązań funkcjonalno- użytkowych maszyn, które są odniesione do aktualnie obowiązujących standardów, wynikających z postępów technicznych i technologicznych.


Zużycie zewnętrzne jest traktowane jako utrata wartości maszyn w wyniku oddziaływania na nią możliwych czynników zewnętrznych, pochodzących z otoczenia układu eksploatacji. Otoczenie takie tworzą uwarunkowania ekonomiczne, prawne jak i społeczne oraz ekologiczne. Mówiąc o dach odwrócony nie należy zapominać, że czynniki powodujące zużycie zewnętrzne, można podzielić na dwie grupy. Pierwsza to 

zużycie spowodowane czynnikami wynikającymi z lokalizacji i dostępności. Zaś drugie to zużycie wywołane czynnikami ekonomicznymi mikro- i makroekonomicznymi.


Dla prawidłowej oceny działania maszyny bardzo szczególne znaczenie ma podział cech opisujących określona maszynę i to według stopnia ich ważności, to jest: cechy krytyczne - to takie cechy, dla których przekroczenie wartości poza przedział dopuszczalny ich tolerancji , powoduje bardzo istotne zmniejszenie efektywności funkcjonowania danek maszyny i może również spowodować jej zniszczenie jaki i stwarza zagrożenie dla człowieka i otoczenie, cechy ważne- są to takie cechy, których zmiana wartości poza ustalone wcześniej granice, mogą spowodować obniżenie w efektywności samego funkcjonowania maszyny jak i stwarza zagrożenie jej zniszczenia. W odniesieniu do dach odwrócony mowa jest również, iż cechy mało ważne- to takie cechy, których to zmiany wartości po wcześniej ustalone granice, mogą powodować dopuszczalne zmniejszenie efektywności działania takiej maszyny, jak i również istota, że cechy pomijalne- to takie cechy, które są nieistotne ze względu na wpływ zmian ich wartości na sama ocenę całego procesu eksploatacji maszyny.


Mówiąc o dachu odwróconym przedstawia się, iż wyróżnia się kolejno: zużycie odwracalne, czyli dotyczy ono tych elementów albo maszyn, dla których istnieje możliwość naprawy albo modernizacji, jak również przywrócenia nominalnych parametrów użytkowych albo dostosowanie rozwiązań do aktualnego poziomu technicznego, jak i również zużycia nieodwracalne - dotyczy tylko tych elementów albo maszyn, w których do tej pory zaistniały proces zmian właściwości funkcjonalno użytkowych, czyni niemożliwym bądź nieopłacalnym przedsięwzięciem naprawczo- modernizacyjnym.


Proces zużycia technicznego spowodowany jest przez oddziaływanie wymuszeń zewnętrznych mechanicznych, chemicznych, cieplnych, elektromechanicznych, elektrycznych, mikrobiologicznych, promieniowania. W rzeczywistości zużycie jest najczęściej wynikiem współdziałania bardzo różnych czynników, z sama dominacja czynnika którego uwidocznienie pozwala zastosować właściwe sposoby przeciwdziałania niszczeniu.

Zobacz również: