Nowinki w rozporządzeniach prawnych i podatkowych

Business call center a obowiązek informacyjny przedsiębiorcy

Business call center to również obowiązek informacyjny przedsiębiorcy


W aspekcie business call center należy mieć świadomość, że formularz musi być podpisany tylko jeżeli jest w formie papierowej oraz musi zawierać datę odesłania formularza w zachowany 14-dniowy termin. Wypełnienie i odesłanie formularza nie jest obligatoryjne. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jakiejkolwiek formie na przykład telefonicznie w odniesieniu do business call center http://www.ideacc.pl/, ale wtedy to na nim będzie spoczywał obowiązek udowodnienia, że złożył stosowne oświadczenie. Warto zauważyć, że odesłanie samej rzeczy bez wypełnionego formularza nie może być traktowane jako odstąpienie od umowy. W takim przypadku w celu sprecyzowania co konsument ma na myśli jest niezwłoczny kontakt przedsiębiorcy z konsumentem. Zatem firmy powinny zdecydować się na business call center.


Ustawa o prawach konsumenta nie przewiduje sankcji za naruszenie obowiązków informacyjnych. Przewiduje natomiast negatywne skutki naruszenia niektórych obowiązków. Po pierwsze jeżeli przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o dodatkowych kosztach, konsument tych kosztów nie ponosi. Po drugie jeżeli konsument nie został poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy, prawo to zostaje automatycznie przedłużone i wygasa po upływie 12 miesięcy. Kolejną sytuacją powodującą negatywne skutki jest brak ponoszenia kosztów przez konsumenta w przypadku dostarczania wody, gazu lub energii gdy nie są one oferowane w ograniczonej ilości, gdy przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy. Business call center dokładnie wszystko ukaże. Natomiast w sytuacji dostarczania treści cyfrowe nie ponosi kosztów w przypadku gdy konsument nie został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od umowy.


W odniesieniu do business call center nie zapominajmy, iż konsument nie może „dotknąć” towaru a jedynie zobaczyć go na zdjęciu lub wyobrazić sobie z opisu przedsiębiorcy. W przypadku zawierania umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, konsument może być zaskoczony tą propozycją lub znajdować się pod presją, a więc przyznanie mu prawa do odstąpienia od umowy pozwala na spokojne przemyślanie podjętej decyzji.


Po spełnieniu omówionych przesłanek konsumentowi przysługuje co do zasady 14-dniowy termin do odstąpienia od umowy od dnia jej zawarcia. Ustawodawca na podstawie tego artykułu wzmacnia pozycję konsumenta w stosunku do wcześniejszej ustawy, która dawała konsumentowi 10-dniowy termin do odstąpienia od umowy. Poprzez business call center konsument w tym czasie może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, oraz bez ponoszenia kosztów. Jednak artykuł 29 wskazuje 2 wyjątki od kiedy należy liczyć czas do upływu terminu prawa do odstąpienia od umowy. Pierwszym z wyjątków są umowy dotyczące rzeczy, które dostarczane są osobno lub w częściach. Wtedy termin należy liczyć od dnia dostarczenia ostatniej rzeczy lub części. Kolejnym wyjątkiem są rzeczy dostarczane regularnie przez czas określony. Wtedy bieg terminu rozpoczyna się wraz z objęciem w posiadanie pierwszej rzeczy.


Business call center uzmysłowi rozmówcy, że podstawowy termin, w którym konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy wynosi 14 dni. Jednak artykuł 29 ustawy o prawach konsumenta przewiduje wydłużenie tego terminu. Ustęp pierwszy tego artykułu mówi, że jeśli konsument nie zostanie poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie do odstąpienia od umowy, termin zostaje przedłużony do 12 miesięcy i liczony jest od dnia upływu 14 dni od zawarcia umowy, a więc termin 14-dniowy nie jest zastępowany przez termin 12 miesięczny a jest przedłużany. Przepis ten nie zawiera żadnych informacji w jaki sposób przedsiębiorca ma poinformować konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy czy wystarczy jedynie wskazać, że prawo takie istnieje czy też należy podać dalsze wskazówki odnośnie tego prawa. Punkt ten odnosi się również do sytuacji, w których konsument został błędnie poinformowany o przysługującym mu prawie. Natomiast ustęp drugi tego artykułu w pewien sposób łagodzi ustęp pierwszy, ponieważ jeśli konsument zostanie poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy przed upływem 12 miesięcy, wtedy termin zostaje skrócony do 14 dni i liczony jest od dnia otrzymania informacji.   


Zatem, jeżeli konsument zdecyduje się na odstąpienie od umowy wtedy warto spojrzeć na art. 30 ustawy o prawach konsumenta, który reguluje w jaki sposób należy wykonać prawo do odstąpienia od umowy, oraz zasadę zachowania terminu do odstąpienia od umowy, w której wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.

Zobacz również: